Pojištění storno poplatku

Budete-li mít zájem můžeme Vám sjednat pojištění storna pobytu (např.z důvodu onemocnění nebo jiných závažných důvodů) 
Pokud budete mít zájem Vy nám sdělíte všechna jména, rodná čísla, trvalé bydliště a vaši zdravotní pojišťovnu a my vyřídíme vše za Vás.
Cena pojištění je 2,4% z celkové ceny pobytu.

 
Pojistnou událostí je zrušení:
- cesty, která byla písemně objednána, potvrzena a částečně nebo zcela zaplacena zprostředkovateli cesty z důvodu nahodilé skutečnosti, která nastala v období od sjednání tohoto pojištění do nástupu cesty.

Pojistným nebezpečím je:
a) vážné akutní onemocnění nebo úraz pojištěného,
b) vážné akutní onemocnění nebo úraz osoby pojištěnému blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku,
c) vážné akutní onemocnění nebo úraz osoby spolucestující s pojištěným,
přičemž onemocnění uvedená ad a), b), c) vyžadují z lékařského hlediska upoutání na lůžko nebo hospitalizaci.
d) úmrtí pojištěného, osoby jemu blízké ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku nebo spolucestujícího,
e) značná škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího (majetek na území České republiky), vzniklá v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu,
f) těhotenství pojištěné, pokud bylo těhotenství zjištěno až po sjednání tohoto pojištění,
g) nečekaná výpověď pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele. Pojistná ochrana se nevztahuje na případy výpovědi ze strany pojištěného a na výpovědi dohodou,
h) podání žádosti o rozvod ze strany manžela/manželky pojištěného.
 
 
Pojištění storna cesty je možno sjednat nejpozději následující pracovní den po zaplacení první zálohy nebo celkové úhrady za cestu, při pozdějším sjednání pojištění zrušení cesty nevznikne, i když je pojistné zaplaceno, v takovém případě je pojistitel povinen pojistné vrátit.
 
Spoluúčast ze stornovacích poplatků na jednu osobu a pojistnou událost je 20% při zrušení cesty z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu nevyžadujícího hospitalizaci, 10% při zrušení cesty z ostatních důvodů.
 
Na přání vám zašleme Zvláštni pojistné podmínky pojištění storna cesty a přehled pojistného plnění.

 

Na mapě

Galerie